Racionament

Racionament vaques de llet

Conté taules de farratges, concentrats i minerals, càlcul de les necessitats nutritives (per a una vaca o per a un grup de vaques dins d'una explotació), plantejament de la ració (selecció d'aliments i preus) i càlcul de la ració a mínim cost.

Comprovació de racions

A partir d'una ració (components i quantitats) podem interpretar l'abast de la mateixa (energia, proteïna, minerals), el seu balanç, etc.

A partir de la composició d'una mescla de concentrats podem saber la seva potencialitat energètica i proteica.

D'un farratge si coneixem les dades de la valoració nutritiva (energia, proteïna - PDIN i PDIE - i unitats d'atipament - UE -) podem interpretar la potencialitat per produir llet, com a únic aliment farratger i saber la necessitat o no de complementació.

Formular pinso

Aplicació informàtica per a formular pinsos o concentrats de producció al mínim cost

Racionament vaques de llet (Menorca)

Racionar la pastura

Simulació de la gestió pràctica de la pastura. Altura herba, a l'entrada i a la sortida. Superficie necessària segons nombre de vaques

Racionament vaques de cria

Taules d'aliments, càlcul de necessitats, plantejament de la ració i resultats.

Aplicació de càlcul al mínim cost.

Per al càlcul de necessitats segueix INRA (2007)

Racionament vedelles de reposició

Taules de farratges, de concentrats i de minerals. Guia de la cria. Càlcul de les necessitats nutritives per a quatre períodes (abans pubertat, després pubertat, reproducció i gestació). Plantejament de la ració al mínim cost. Resultat de la ració.

Racionament engreix de vedells

Taules de farratges, concentrats i minerals. Guies per al racionament o maneig de la cria, punts bàsics del creixement i de l'engreix. Càlcul de les necessitats nutritives. Plantejament de la ració, càlculs al mínim cost

Racionament oví

A partir del capítol 6, Alimentation des ovins del llibre de l'INRA, Alimentation des bovins, ovins et caprins; Besoins des animaux-valeurs des aliments, de l'any 2007, amb aquesta aplicació es poden formular racions per:


Ovelles seques i inici gestació; Reconstitució ovelles; Ovelles amb xais 50-150 g / dia; Marrà; Ovelles en gestació (6a setmana abans del part - part); Ovelles de cria 1-14 setmanes després del part; Ovelles munyides, i Creixement i engreix de xais, aquest amb quatre modalitats, mascles engreix alt, femelles engreix alt, mascles engreix moderat i femelles engreix moderat.

Racionament caprí

El càlcul de necessitats en caprins s'ha fet seguint el capítol 7, Alimentation des caprins del llibre de l'INRA, Alimentation des bovins, ovins et caprins; Besoins des animaux-valeurs des aliments, de 2007. Amb aquesta aplicació es poden formular racions per cabres, cabrits d'engreix o cabres reposició.

Racionament equí