Gestió econòmica

Proposta i desenvolupament d’una metodologia de gestió econòmica que serveixi com a eina d’anàlisi dels resultats tècnics de les explotacions de vaquí de llet a Catalunya. J. Maynegre Santaulària. ETSEA, Lleida, 2003.

Resum PFC J. Maynegre.

S’ha fet una revisió, i comparació, sobre la gestió tècnico-econòmica d’explotacions de vaques de llet, portada a terme per diferents grups (públics o privats) a Catalunya, en els últims anys, en l’aspecte metodològic i de resultats. A partir d’un esquema de presa de dades i d’anàlisi,  emprat per a la realització a l’any 1998 d’un estudi de costos a diferents comunitats autònomes, es feren les modificacions i adaptacions necessàries,  tant en el mètode com en la implementació informàtica, per tal d’aplicar-les a un grup de gestió. Un cop preparades, s’ha aplicaren, durant tot l’any 2002, en un conjunt de 25 explotacions ubicades al Pla de Lleida i a la comarca del Berguedà,  per tal d’valuar la seva funcionalitat i elaborar propostes per a la seva millora. Les explotacions no s’escolliren en base a criteris estadístics sinó que es valorà la variabilitat de la seva estructura productiva i la facilitat per accedir a tota la informació econòmica i tècnico-productiva real.

Pel que fa als resultats obtinguts en el conjunt d’explotacions estudiades, s’ha observat com les despeses més importants són, pel que fa a despeses variables, els productes comprats per a l’alimentació (55’13% de les despeses totals) i la sanitat i reproducció (9’18% de les despeses totals), i pel que fa a les despeses fixes, les amortitzacions (9’53% de les despeses totals). La importància d’aquests factors de producció és coincident amb la detectada en altres estudis de gestió elaborats. La viabilitat de les explotacions, en les condicions sòcio-econòmiques actuals a Catalunya, passa per assolir una estructura productiva mínima, sobretot pel que fa a drets de producció i qualitat de les instal•lacions, adequada al nombre de persones que n’hagin de dependre i, cercar la màxima productivitat per animal possible d’acord a  aquesta estructura.

La metodologia proposada és acurada i útil per a la seva aplicació quotidiana a les explotacions, ja que té en compte totes les despeses derivades de l’activitat lletera, tan en l’apartat agrícola com en el ramader, però per a que el resultat sigui ajustat i comparable, cal realitzar els inventaris d’explotació amb cura, tant pel que fa a elements emmagatzemats  com a variacions en la constitució del ramat.

L’extensió en l’aplicació d’una metodologia homogènia de càlcul de costos de producció és una de les mancances del sector productiu. Seria molt interessant poder disposar d’una base de dades homogènia de resultats de moltes explotacions, per tal de poder elaborar models economètrics que permetin detectar i quantificar els factors limitants de la producció, i poder enfocar així programes de gestió tècnica globals.


•    Paraules clau: vaques lleteres, extensió agrària, eines, gestió econòmica, gestió tècnica.