Home » 1_Aplicacions (fins 2018)

1_Aplicacions (fins 2018)

01.- Valoració nutritiva d'ingredients

Es tracta d'una aplicació per calcular el valor nutritiu d'un farratge o d'un concentrat a partir de les dades de l'anàlisi química d'una mostra. Segueix el mètode INRA. Al full valoració s'inclouen les instruccions

02.- Valoració nutritiva: un exemple

Exemple dels passos a seguir en la valoració nutritiva de farratges. Jordi Maynegre Santaulària. Es tracta d'una aplicació EXCEL on es pot seguir el procés de càlcul en la valoració nutritiva de farratges, seguint el sistema INRA 2007

03.- Taula d'aliments

Taula d'aliments per a remugants. Catalunya, 2013

04.- Racionament vaques de llet

Conté taules de farratges, concentrats i minerals, càlcul de les necessitats nutritives (per a una vaca o per a un grup de vaques dins d'una explotació), plantejament de la ració (selecció d'aliments i preus) i càlcul de la ració a mínim cost. En base a INRA-2007

05.- Comprovació de racions

A partir d'una ració (components i quantitats) podem interpretar l'abast de la mateixa (energia, proteïna, minerals), el seu balanç, etc. En base a INRA-2007

A partir de la composició d'una mescla de concentrats podem saber la seva potencialitat energètica i proteica. 

D'un farratge si coneixem les dades de la valoració nutritiva (energia, proteïna - PDIN i PDIE - i unitats d'atipament - UE -) podem interpretar la potencialitat per produir llet, com a únic aliment farratger i saber la necessitat o no de complementació. 

06.- Formular pinso

Aplicació informàtica per a formular pinsos o concentrats de producció al mínim cost. En base a INRA-2007

07.- Racionament vaques de cria

Taules d'aliments, càlcul de necessitats, plantejament de la ració i resultats. 

Aplicació de càlcul al mínim cost. Per al càlcul de necessitats segueix INRA (2007) 

08.- Racionament vedelles de reposició

Taules de farratges, de concentrats i de minerals. Guia de la cria. Càlcul de les necessitats nutritives per a quatre períodes (abans pubertat, després pubertat, reproducció i gestació). Plantejament de la ració al mínim cost. Resultat de la ració. en base INRA-2007

09.- Racionament engreix de vedells

Taules de farratges, concentrats i minerals. Guies per al racionament o maneig de la cria, punts bàsics del creixement i de l'engreix. Càlcul de les necessitats nutritives. Plantejament de la ració, càlculs al mínim cost. En base INRA-2007

10.- Racionament oví

A partir del capítol 6, Alimentation des ovins del llibre de l'INRA, Alimentation des bovins, ovins et caprins; Besoins des animaux-valeurs des aliments, de l'any 2007, amb aquesta aplicació es poden formular racions per:


Ovelles seques i inici gestació; Reconstitució ovelles; Ovelles amb xais 50-150 g / dia; Marrà; Ovelles en gestació (6a setmana abans del part - part); Ovelles de cria 1-14 setmanes després del part; Ovelles munyides, i Creixement i engreix de xais, aquest amb quatre modalitats, mascles engreix alt, femelles engreix alt, mascles engreix moderat i femelles engreix moderat.

 

11.- Racionament caprí

El càlcul de necessitats en caprins s'ha fet seguint el capítol 7, Alimentation des caprins del llibre de l'INRA, Alimentation des bovins, ovins et caprins; Besoins des animaux-valeurs des aliments, de 2007. Amb aquesta aplicació es poden formular racions per cabres, cabrits d'engreix o cabres reposició. 

 

 

12.- Valoració nutritiva unifeed

Si disposem de la composició de l'unifeed (components i quantitat de cadascun d'ells) i l'anàlisi química d'una mostra de la mescla, podem interpretar el valor nutritiu de la mescla unifeed (UFL, PDIN, PDIE, entre d'altres nutrients). 

Es tracta d'una aplicació no contrastada amb la realitat i, per tant, s'inclou com a mètode de discussió 

13.- Racionament Equí

Aplicació informàtica: RACIONAMENT EQUÍ (NUTRECO) Laura Vilà Casas (lau.csa9@gmail.com); tutor: Jordi Maynegre Santaulària.

En el punt 5.5 Alimentació pràctica bàsica, del document Racionament d'equí (Descripció i manual) hi ha el manual de funcionament. En qualsevol cas us podeu dirigir a Laura Vilà (autora) o a Jordi Maynegre (tutor del treball)